Studentnummer
Wachtwoord
Disclaimer

De informatie in uSis Student is gebaseerd op de informatie die aanwezig is in uSis. Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheidsamengesteld. Ook is het streven de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de in uSis Student vermelde informatie geen rechtenkunnen worden ontleend. De Universiteit Leiden geeft nadrukkelijk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van devermelde informatie. De Universiteit Leiden behoudt zich eveneens het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen inde informatie die wordt aangeboden via uSis of uSis Student. Wij verzoeken u daarom bij twijfel contact op te nemen met de betreffende faculteit,dienst of afdeling.De Universiteit Leiden is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of kosten ten gevolge van het gebruik van uSis Student.